کتاب داستان های ایتالیایی

ادبیات ایتالیایی، مجموعه ای از آثار مکتوب تولید شده به زبان ایتالیایی که آغاز آن در قرن سیزدهم بود. تا آن زمان تقریباً تمام آثار ادبی که در قرون وسطی در اروپا سروده شده بود به لاتین نوشته می شد. علاوه بر این، عمدتاً ماهیت عملی داشت و توسط نویسندگانی که در مدارس کلیسایی آموزش دیده بودند تولید می شد. ادبیات به زبان ایتالیایی دیرتر از ادبیات فرانسوی و پروانسالی که به ترتیب زبانهای شمال و جنوب فرانسه هستند، توسعه یافت. تنها قطعات کوچکی از آثار عامیانه ایتالیایی قبل از پایان قرن دوازدهم یافت شده است (اگرچه تعدادی از سوابق حقوقی لاتین حاوی شهادت‌های شاهد به زبان محلی ایتالیایی هستند)، و آثار باقی‌مانده از قرن دوازدهم و سیزدهم تأثیر فرانسوی و پرووانسی را منعکس می‌کند.