کتاب داستان آمریکایی

سایمون وینچستر نویسنده پرفروش می گوید که آمریکای مدرن داستانی از گسترش مرزها است. او درباره پنج رمان به ما می گوید که تاریخ اجتماعی وطن پذیرفته اش را از اواخر قرن نوزدهم تا رکود بزرگ روشن می کند. ادبیات آمریکا داستان گسترش مرزها است. ادبیات آمریکایی ادبیاتی است که عمدتاً به زبان انگلیسی در ایالات متحده آمریکا و مستعمرات پیش از آن نوشته یا تولید می‌شود. این یک شبکه بسیار بزرگ است، زیرا از زمان شروع آن هیچ کمبودی در کتاب‌های نوشته، چاپ و توزیع در ایالات متحده وجود نداشته است و هر روز کتاب‌های جدیدی منتشر می‌شود.

کتاب داستان های آمریکایی، دربرگیرنده گذشته و فرهنگ و اتفاقاتی است که بر سر مردم این کشور آمده است از حملات 11 سپتامبر تا به سیاست های کنونی این کشور و برجام و... .