خانه / انواع کتاب / کتاب عمومی / کتاب ادبیات و شعر فارسی / مجموعه اشعار سیمین بهبهانی دفتر اول

مجموعه اشعار سیمین بهبهانی دفتر اولقیمت: ۲۵۰,۰۰۰ تومان


مشخصات محصول

  • 9118050000008
  • سیمین بهبهانی
  • نشر نگاه

پشت جلد این کتاب آمده است